Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zdrowotna osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 0000 poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 0000 poradnictwo rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, 0000 organizowanie i prowadzenie zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej, 0000 prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, 0000 organizowanie mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych, 0000 organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, 0000 organizowanie i prowadzenie specjalistycznej opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych, 0000 organizowanie i prowadzenie usług pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 0000 propagowanie i organizowanie sportu i czynnego wypoczynku osób niepełnosprawnych. 2 . Organizowanie i wspieranie grup samopomocy dla osób niepełnosprawnych. 3 . Ułatwienie powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom niepełnosprawnym . 4 . Kształtowanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie osobom niepełnosprawnym. 5 . Upowszechnianie wiedzy w środowiskach osób niepełnosprawnych. 6 . Inspirowanie i wspieranie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 7 . Współpraca z władzami i organami administracji lokalnej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi i kulturalnymi. 8 . Pozyskiwanie funduszy i środków materialnych na realizację wytyczonych celów i zadań stowarzyszenia. 9 . Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i placówkami w kraju i zagranicą o podobnych celach Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1 . Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. 2 . Pozyskiwanie lokalu na ZAZ i przystosowanie ich do wymogów stawianych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, podpisanie umów na finansowanie kosztów utworzenia i działalności ZAZ. 3 . Pozyskanie lokalu na warsztat terapii zajęciowej, dostosowanie ich do wymogów osób niepełnosprawnych oraz podpisanie stosownej umowy na pokrycie kosztów utworzenie i działalności warsztatu. 4 . Ułatwienie osobom niepełnosprawnym kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjnymi i służby zdrowia. 5 . Współdziałanie z miejskimi i gminnymi punktami pomocy społecznej i PCPR w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. 6 . Współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkolnictwa, organizacjami społecznymi, oświatowymi i administracją państwową w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności. 7 . Utworzenie punktu konsultacyjnego dla wszystkich potrzebujących informacji i pomocy. 8 . Inspirowanie i prowadzenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu. 9 . Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 10 . Tworzenie programów w celu pozyskania funduszy i środków z organizacjami pozarządowymi. 11 . Realizacja zadań zleconych przez organy administracji samorządowej i rządowej na rzecz osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję