Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 2 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 ) działalność charytatywna; 4 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 ) działalność na rzecz mniejszości narodowej i etnicznej; 6 \) ochrona i promocja zdrowia; 7 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12 ) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświaty i wychowania; 13 ) wypoczynek dzieci i młodzieży; 14 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 15 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 16 \) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 17 \) turystyka i krajoznawstwo; 18 ) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 19 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 20 ) ratownictwo i ochrona ludności; 21 ) pomoc ofiarą katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 22 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23 \) promocja i organizacja wolontariatu; 24 ) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 25 ) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 26 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 27 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy domowej, HIV-AIDS oraz patologiom społecznym; 28 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w zakresie określonym w pkt 1-26 .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję