Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

kulturowej; - Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, wyrównywanie szans tych grup oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej; - Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży-organizowanie życia młodzieżowego i różnych jego dziedzin; • Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji dzieci i osób niepełnosprawnych; - Zorganizowanie ośrodka rekreacji i rehabilitacji ruchowej-hipoterapii, umożliwiając powrót do zdrowia i właściwą rehabilitację chorym i potrzebującym; • Tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego, skierowanego na pracę z dziećmi ze środowisk zagrożonych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań; - Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych; - Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej; - Upowszechnianie sportu jeździeckiego, hippiki, żeglarstwa i innych dziedzin sportu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i poprzez te działania, przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi; - Promowanie i organizację wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - Pozyskiwanie środków w celu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, a także inicjowanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; - Działalność na rzecz mniejszości narodowych, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; - Inicjowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy; - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży jak również kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; • Wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; - Organizacja, prowadzenie i nadzór ogólnej działalności edukacyjnej o charakterze niezawodowym i nieformalnym dla osób dorosłych w szeroko rozumianym znaczeniu w regionie oraz na terenie kraju; - Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - Działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - Działalność z zakresu obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; - Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; • cd zgodny ze Statutem

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję