Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działalności Towarzystwa to: a\) upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej, b) podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury społeczeństwa, c) współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli, d) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy, e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, f) współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa, g) nawiązywanie kontaktów i współpraca z zagranicznymi organizacjami kulturalno-oświatowymi, h) współpraca, wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji oraz wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe, i) popularyzacja i wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych zachodzących w kraju, j) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne, k) zapobieganie patologiom społecznym, prowadzenie działalności edukacyjnej i resocjalizacyjnej wśród osób umieszczonych w zakładach karnych, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i schroniskach dla nieletnich, w tym także udzielanie pomocy postpenitencjarnej, l\) upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro-zdrowotnej obywateli, m) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, n\) organizowanie i promowanie wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję