Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

celem statutowym Fundacji jest formowanie postaw moralnych do abstynencji od wszelkich uzależnień: terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniami. Fundacja realizuje cele w następujących rodzajach działalności: 1 ) zakładanie i prowadzenie ośrodków i wspólnot terapeutycznych, poradni, ośrodków konsultacyjnych, telefonów zaufania, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków mediacji, 2 ) organizowanie działalności szkoleniowej dla personelu wychowawczego, edukacyjno-zawodowej dla rezydentów, oświatowo- wychowawczej dla szerokich kręgów społeczeństwa, 3 ) organizowanie praktyk studenckich dla studentów specjalizujących się w zakresie profilaktyki, terapii i resocjalizacji uzależnień, 4 ) prowadzenie działalności profilaktycznej poprzez działalność grup abstynenckich, a także w ramach spotkań towarzyskich, zjazdów i konferencji, 5 ) działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 6 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 7 ) wspieranie rodziny i systemu opieki (pieczy) zastępczej, 8 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 9 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10 \) ochrona i promocja zdrowia, 11 ) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 12 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 13 ) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 14 ) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 15 ) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 16 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 17 \) turystyka i krajoznawstwo, 18 \) promocja i organizacja wolontariatu, 19 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 20 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 21 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję