Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2 .Działalność na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3 .Działalność charytatywna 4 .Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji marodowej i kulturowej 5 .Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 6 .Ochrona i promocja zdrowia 7 .działalność na rzecz osób niepełnosrawnych: promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 8 .Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 9 .Działalność na rzezc równych praw kobiet i mężczyzn 10 .Działalność na rzezc osób w wieku emerytalnym 11 .działalność wspomagająca rozwój gospodarczy- w tym przedsiebiorczości 12 .Działalność wspomagająca rozwój technik, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 13 .Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spoleczności lokalnych 14 .Wspieranie nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oświaty i wychowania 15 .Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 16 .Upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży 17 .Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 18 .Propagowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 19 .Propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 20 .Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego 21 .Wspieranie obronności państwa i działalności sil zbrojnych rzeczypospolitej 22 .Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji 23 .Upowszechnianie ratownictwa i ochrona ludności 24 .Wspieranie pomocą ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 25 .Upowszechnianie o ochrona praw konsumentów 26 .Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu konfliktów i wspólpracy miedzy społeczeństwami 27 .Promowanie i organizacja wolontariatu 28 .Wspieranie pomocą Polonii i Polaków za granica 29 .Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 30 .Promocja Rrzeczypospolitej Polskiej za grnicą 31 .Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,rodzicielsktwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka 32 .Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:działalność na rzezc organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w ustawie o dzialalności OPPi wolontariacie

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000093591
  • e-mail: port-bielsko@o2.pl
  • Adres: PLAC FABRYCZNY 3, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję