Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: -Udzielanie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
-Działalność charytatywna;
-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
-Ochrona i promocja zdrowia;
-Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
-Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
-Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
-Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
-Działalność wspomagająca rozwój, wspólnot i społeczności lokalnych;
-Szerzenie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
-Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
-Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji;
-Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
-Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
-Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
-Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
-Ratownictwo i ochrona ludności;
-Pomoc ofiarom katastrof, wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
-Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
-Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
-Promocja i organizacja wolontariatu;
-Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;
-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, i innym patologiom społecznym;
-Wspieranie i rozwój inicjatyw na obszarach wiejskich.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję