Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja prowadzi działalność na rzecz: 1 . dzieci i młodzieży, w szczególności wychowujących się w pieczy zastępczej lub z rodzin wielodzietnych, 2 . rozwoju i upowszechnienia rodzinnej opieki zastępczej, 3 . grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiających problemy wychowawcze, 4 . kobiet samotnie wychowujących dzieci, 5 . dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 6 . ofiar klęsk żywiołowych i działań wojennych, 7 . innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . wspierania i wyrównywania szans dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej, w tym dzieci biologicznych opiekunów zastępczych, 3 . podnoszenia kompetencji i integracji społecznej opiekunów zastępczych, 4 . wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin w kryzysie lub sprawiającej problemy wychowawcze; 5 . świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci; 6 . działalności charytatywnej; 7 . ochrony i promocji zdrowia; 8 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 9 . wypoczynku dzieci i młodzieży; 10 . upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11 . upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich; 12 . nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 13 . porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 14 . pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 15 . promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieży i dorosłych; 16 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; 17 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję