Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczna osób nieprzystosowanych, grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją w życiu społecznym, wykluczonych społecznie, chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, żyjących z HIV, ofiar przemocy, wykorzystywanych i nieprzystosowanych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także ochrona zdrowia oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup. 2 . Stowarzyszenie będzie rozwijać działalność w zakresie: 0db5 Przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość, pochodzenie społeczne, płeć, stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność, religię, przekonania. orientację seksualną. 0db5 Działalności na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym ochrona i upowszechnianie równych praw kobiet, praw dziecka i praw człowieka, w tym praw seksualnych. 0db5 Ochrony i promocji zdrowia. 0db5 Organizowania i prowadzenia różnych form edukacji, terapii, poradnictwa, wsparcia i adaptacji dla osób i grup społecznie zaniedbanych, w tym niepełnosprawnych, uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS, bezdomnych. 0db5 Pomocy społecznej, rzeczowej i charytatywnej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 0db5 Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem. 0db5 Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 0db5 Działalności wspomagającej naukę, oświatę, kulturę, edukację i wychowanie. 0db5 Wspomagania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 0db5 Promocji kultury wysokiej oraz kultury fizycznej i sportu. 0db5 Działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 0db5 Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty publiczne. 0db5 Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego. 0db5 Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 0db5 Promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję