Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; ą) podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; b) działalność charytatywna; c) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ć) podejmowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; d) podejmowanie działalności na rzecz mniejszości narodowych; e\) ochrona i promocja zdrowia; ę) podejmowanie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań; f) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; g) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; h) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; i) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; k) wspieranie i upowszechnianie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; l\) promocja krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży; ł) działalność wspierająca rozwój kultury, sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji; m\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; n) wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; ń) udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą; o) dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; ó) podejmowanie działalności na rzecz integracji cudzoziemców; p) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; r) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; s) podejmowanie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; t) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; u\) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 01c0) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; w) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; x\) organizacja wolontariatu; y) działalność na rzecz organizacji pozarządowych; z) podejmowanie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję