Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

pomocy we wszystkich sprawach życiowych. b) Tworzenie osobom o obniżonej sprawności intelektualnej warunków normalnej egzystencji poprzez umożliwienie im uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodkach Dziennego Pobytu, Mieszkaniach Chronionych, Domach Pomocy Społecznej, Ośrodkach Wsparcia, Noclegowniach, Schroniskach, Klubach Pracy oraz poszukiwanie pracy w Zakładach Pracy Chronionej, jak i również na otwartym rynku pracy c) Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek, zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, rehabilitacyjno- społecznej oraz organizowanie poradnictwa i doradztwa dla osób o obniżonej sprawności intelektualnej oraz osób wywodzących się z rodzin patologicznych w ramach wsparcia społecznego, a także osób i rodzin dysfunkcjonalnych w szczególności bezrobotnych i bezdomnych. d) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy, a w szczególności: grup wsparcia - ośrodków wsparcia - placówek czasowego, stacjonarnego i dziennego pobytu - mieszkań chronionych - środowiskowych domów samopomocy - programów wychodzenia z bezdomności - poradnictwa zawodowego - doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznych e) Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia f) Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności g\) Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych letnich i zimowych obozów integracyjnych, konferencji, sympozjów h) Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w różnych formach organizacyjno-prawnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. i) Prowadzenie działalności wydawniczej j) Realizowanie na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej zadań, zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym szczególności wynikających z ustawy o pomocy społecznej. k) Prowadzenie działań przeciw wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i bezdomnych, a także innych osób z rodzin dysfunkcjonalnych. l) Prowadzenie na zlecenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 0374 na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 1 . prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących, z wadą słuchu, osób z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, z uszkodzonym narządem ruchu, osób niepełnosprawnych, osób z rodzin dotkniętych patologia społeczną oraz osób słyszących do życia zawodowego i społecznego, 2 . organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej, sportowej i społecznej, 3 . organizowanie imprez integracyjnych, 4 . organizowanie imprez o charakterze sportowym, 5 . ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno- bytowych, 6 . propagowanie w społeczeństwie problemów i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz ich środowiska rodzinnego, 7 . propagowanie w społeczeństwie problemów rodzin dotkniętych patologią, 8 . prowadzenie rehabilitacji leczniczej,

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję