Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . działalności charytatywnej; 3 . podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4 . ochrony i promocji zdrowia; 5 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 7 . działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 8 . działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 9 . działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10 . działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 . nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 12 . wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 . kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14 . wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 15 . ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 16 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 17 . pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 18 . upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 19 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 20 . promocji i organizacji wolontariatu; 21 . działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873 ) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję