Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w tym działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez: 1 ) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych polegającą w szczególności na udzieleniu pomocy osobom niepełnosprawnym, prowadzeniu działań na rzecz uwrażliwienia społeczeństwa na sytuację niepełnosprawności oraz udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom, organizacjom i środowiskom w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi; 3 ) propagowanie i prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 4 ) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 5 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 6 ) prowadzenie działań w sferze propagowania turystyki i krajoznawstwa; 7 ) propagowanie i prowadzenie działań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 8 ) ochronę i promocję zdrowia; 9 ) działalność dobroczynną i charytatywną; 10 ) działalność na rzecz osób w wieku starszym; 11 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 12 ) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 13 ) prowadzenie poradnictwa społeczno -prawno-obywatelskiego oraz poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych metod terapii 14 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 15 ) promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 16 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 17 ) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 18 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 19 ) propagowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 20 ) prowadzenie działań na rzecz ochrony i gwarantowania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 21 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 22 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i ochrony praw dziecka 23 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie zgodnym z celami statutowymi stowarzyszenia.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję