Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: 1 ) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 2 ) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. 3 ) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 4 ) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 5 ) działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6 ) działania na rzecz obrony cywilnej. 7 \) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 8 \) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu. 9 ) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla ochrony przeciwpożarowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 10 ) działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i postaw lokalnych. 11 ) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności. 12 ) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych, 13 ) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: młodzież i dzieci, kobiety, seniorzy, niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni. 14 ) rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej. 15 ) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy miedzy społeczeństwami. 16 \) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych. 17 ) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości. 18 ) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa. 19 ) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 20 ) działalność charytatywna w szczególności w zakresie pomocy społecznej. 21 \) promocja i organizacja wolontariatu. 22 ) wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję