Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, 2 ) wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk samorządowych, 3 ) szerzenie i popularyzowanie idei samorządności, 4 ) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczności gmin, powiatów i całego regionu, 5 ) tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców, 6 ) pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia, 7 ) pobudzanie aktywności społecznej, 8 ) współdziałanie przy tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego regionu, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków, 9 \) propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej, 10 ) przygotowanie i udział w wyborach do organów przedstawicielskich, 11 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 12 ) działalność charytatywna, 13 \) ochrona i promocja zdrowia, 14 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 15 ) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 16 ) promocja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 17 \) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, 18 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 19 ) upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 20 ) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 roku, poz. 873 ) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję