Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej, 2 . prowadzenie wśród członków pracy społeczno 0374 organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz interesów osób zagrożonych zwolnieniem , 3 . reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych, 4 . udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 5 .przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań Cechu, 6 . badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych, 7 .udzielenie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji, 8 . udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych, 9 . rozpatrywanie skarg na działalność członków, z uwzględnieniem prawa konsumenckiego, 10 . popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego , otaczanie opieką osób pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów, 11 . współdziałanie z jednostkami naukowo 0374 badawczymi zwłaszcza w zakresie udostępniania nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania , 12 . organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców, 13 . propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, 14 . współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków, 15 . organizowanie pomocy instruktażowej i organizowanie szkoleń, 16 . organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej , 17 . delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, 18 . dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydanie w tym przedmiocie opinii, 19 . prowadzenie działalności charytatywnej, 20 . prowadzenie obsługi informacyjnej z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej, 21 . podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 22 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 23 . zgłaszanie kandydatów na członków do komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła, 24 . wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję