Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej, społecznej i wychowawczej dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego. 2 . Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 1 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci; 2 ) działalność na rzecz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; 3 ) pomoc społeczna umożliwiająca osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, oraz wyrównywanie szans tych osób; 4 ) działalność charytatywna; 5 \) ochrona i promocja zdrowia; 6 ) nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowanie; 7 ) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 8 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 9 \) promocja i organizacja wolontariatu; 10 ) pomoc osobom wymagającym rehabilitacji, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych; 12 ) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 13 ) wypoczynek dzieci i młodzieży; 15 \) turystyka i krajoznawstwo; 16 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 19 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 20 ) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnoprawnych w kraju i za granicą; 22 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 23 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 25 ) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 27 \) pomoc szpitalom i placówkom medycznym; 28 ) pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.

Dane naszego OPP: