Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wyłącznym celem i przedmiotem działalności Klubu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego określonej w art. 4.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz, U. 2016 poz. 1817 \) w zakresie: 1 . Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych \( PKD 85.51 .Z \) 2 . Działalności obiektów sportowych (PKD 93.11 .Z \) 3 . Działalności klubów sportowych ( PKD 93.12 .Z \) 4 . Działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ( PKD 93.13 .Z \) 5 . Pozostała działalność związana ze sportem ( PKD 93.19 .Z \) 6 . Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nieklasyfikowana \( PKD 94.99 .Z \). Poprzez: - planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe lokalnych szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu; - angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej i zainteresowań sportowych; • uczestniczenie w lokalnych, krajowych i zagranicznych imprezach sportowych; - organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej; - organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych uprawiania sportu; - organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu; - wszelkie inne działania promujące i propagujące zdrowy styl życia. - prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i wychowawczej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. Pozostałe cele określa 0391 5 Statutu.

Dane naszego OPP: