Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim , pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych. Nasz podstawowy cel : Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka , jego wszechstronny rozwój , zdrowie , bezpieczeństwo , podmiotowość i godność , równość szans życiowych a w szczególności : tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom , przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym , ochrona dzieci przed patologią , inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa , zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną , wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych , upowszechnianie i ochrona praw człowieka , łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji . Cele i zadania statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez : realizacje zadań z zakresu edukacji , pomocy społecznej , kultury i ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne: promocje i organizacje rzecznictwa praw dziecka , udzielanie rodzinom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem , wychowaniu , kształceniu , organizowanie specjalistycznej pomocy , rehabilitacji ,usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego , organizację środowiska wychowawczego , upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy. Działalność prowadzona jest ze środków niepublicznych ( darowizny , sponsoring , zbiórki pieniężne , składki członkowskie i 1 % podatku \).

Dane naszego OPP: