Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

"Cała Naprzód" prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie: działalności charytatywnej; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury i sztuki; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji; turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia; promocji i organizacji wolontariatu; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności w sferze pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: