Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych zajmuje się niesieniem pomocy chorym, dzikim, osieroconym i bezdomnym zwierzętom. W Ośrodku na schronienie może liczyć każde potrzebujące zwierzę. Fundacja ma na celu zapewnić mu potrzebne leczenie, rehabilitację i pomoc w powrocie na łono natury lub znalezieniu domu adopcyjnego. Jako jedyna taka placówka na podkarpaciu Fundacja przyjmuje zwierzęta z całego województwa jak i województw sąsiednich, a nierzadko również z dalszych rejonów naszego kraju. Do jej celów należy: 1 . Niesienie pomocy dzikim ptakom i ssakom, znajdującym się w stanie uniemożliwiającym im bezpieczne życie na wolności (chorym, okaleczonym, młodym pozbawionym opieki rodziców etc.) w zakresie leczenia, rehabilitacji i readaptacji do powrotu do życia na wolności lub zapewnienia im godnych warunków życia w niewoli. 2 . Pomoc w zakresie transportu chorych zwierząt do ośrodka oraz po udanym leczeniu i rehabilitacji z ośrodka do miejsca właściwego dla danego gatunku. 3 . Wspomaganie rzadkich oraz ginących gatunków ptaków przez kształtowanie dogodnych żerowisk, dokarmianie w okresach niedoboru pokarmu oraz zasilanie dziko żyjących populacji i re introdukcję osobnikami wyhodowanymi w warunkach sztucznej hodowli. 4 . Niesienie pomocy bezdomnym i zdziczałym zwierzętom, rannym, zaniedbałym i chorym. Zaangażowanie się w zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu się tych zwierząt, zagrażającym w ten sposób naturalny ekosystem dzikich zwierząt. 5 . Czynne angażowanie się w tworzenie różnych form ochrony miejsc przyrodniczo cennych, a w szczególności siedlisk cennych gatunków ptaków. 6 . Działalność w zakresie oświaty i wychowania polegająca na kształtowaniu właściwej postawy człowieka w stosunku do zwierząt oraz humanitarnego odchodzenia się z nimi; szerzeniu wiedzy w społeczeństwie na temat ekologii, biologii i konieczności ochrony zwierząt oraz ich naturalnego środowiska jako dobra narodowego. 7 . Tworzenia płaszczyzny dla współpracy z osobami i instytucjami z kraju i za granicy, zainteresowanymi podobną problematyką.

Dane naszego OPP: