Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii; b) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów; c) propagowanie postaw tolerancji i przeciwdziałanie postawom dyskryminacji wobec innych kultur, religii, narodowości; zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych; d) działanie na rzecz polityki równych szans, pokoju i poszanowania praw człowieka; e) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii i różnorodności kulturowej, w szczególności wspieranie kultur rdzennych; f) działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; g) działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości społecznej; h) działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego; i) wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania lokalnych społeczności i grup zmarginalizowanych; j) tworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających inicjatywy społeczne i kulturalne na rzecz lokalnego środowiska; k) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także edukacji europejskiej, doradztwa i pomocy w zatrudnieniu; l) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mężczyzn; m\) propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia, wolnego od używek; n\) wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki; o) tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży; p\) promowanie idei ochrony dóbr kultury.

Dane naszego OPP: