Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2 ) pomoc w edukacji dzieci i młodzieży, 3 ) zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół i przedszkoli, 4 ) pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią chrześcijańską, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego, 5 ) zakładanie lub pomoc w zakładaniu świetlic, klubów oraz innych placówek służących dzieciom i młodzieży, 6 ) prowadzenie działań popularyzujących idee i wartości chrześcijańskie wśród dzieci i młodzieży, 7 ) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym, 8 ) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 9 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 10 ) integracji środowiska lokalnego i działalność na jego rzecz, 11 ) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 12 ) realizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 13 \) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: