Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na odmienność od normy społecznej lub szczególnie trudną sytuację życiową czy materialną - wśród których występują zjawiska patologii społecznej, realizując zadania publiczne ze sfery zakreślonej przez art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności - w zakresie: 1 . pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania ich szans; 2 . działalności charytatywnej; 3 . ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 4 . promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających lub zagrożonych utratą pracy; 5 . porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 6 . upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 7 . działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 8 . promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności wspomagającej szkoleniowo organizacje i podmioty zajmujące się wszelką formą patologii społecznej.

Dane naszego OPP: