Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: 1 ) Organizowanie działalności w dziedzinie sportu szachowego oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jego rozwoju. 2 \) Upowszechnianie i popularyzacja walorów sportu, kultury fizycznej i turystki. 3 ) Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu szachowego. 4 ) Współudział w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w życiu kulturalnym i społecznym. 2 . Działalność statutowa Stowarzyszenia dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia i samego stowarzyszenia kultury fizycznej, która stanowi jego wyłączną działalność statutową.

Dane naszego OPP: