Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Stowarzyszenie jest organizacją opiekuńczo wychowawczą, której podstawowym celem jest działalność na rzecz pomocy ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym, kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie, niepełnosprawnym i innym szukającym pomocy, jak również działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 2 .Przeciwdziałanie oraz ograniczanie elementów patologii społecznej jak uzależnienia, bezdomność, agresja, przemoc w rodzinie. 3 .Wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby alkoholowej oraz używania innych środków odurzających. 4 .Pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania środków odurzających. 5 .Upowszechnienie wiedzy o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnień. 6 . Mobilizowanie ogółu obywateli, a przed wszystkim rodzin osób uzależnionych do niesienia pomocy. 7 .Współdziałanie z rodziną, stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania, z zakładami pracy, gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Dane naszego OPP: