Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na Klub Sportowy

Nasza strona www: www.partnerstwo.pl

Na Klub Sportowy
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność na rzecz promocji zdrowia, pomocy niepełnosprawnym, pomocy zakładom pracy chronionej oraz zakładom aktywizacji zawodowej. 2 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osob pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 3 . Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób. 4 . Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 5 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 6 . Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 7 . Dzialalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 8 . Działalnośc na rzecz kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem promocji dokonań artystów młodego pokolenia. 9 . Podtrzymywanie tradycji narodowych, pilęgnowanie polskościoraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 10 . Działanie na rzecz środowiska i ekologii. 11 . Organizacja i promocja wolontariatu. 12 . Działalność charytatywna. 13 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 14 . Działania na rzecz intergacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami. 15 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 16 .Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w zakresie określonym w pkt 1 \)- 16 \).

Dane naszego OPP: