Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: - tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie - niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym - aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, - wspieranie inicjatyw mających na celu powstawanie różnych form edukacji i przedsiębiorczości - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP: