Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie działa na rzecz: a) rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej b\) promocji zdrowia psychicznego i fizycznego c\) aktywizacji zawodowej i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym dla młodzieży i osób niepełnosprawnych d) pośrednictwa i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych bezrobociem e) wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych f) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i bezrobotnych g) prowadzenie kursów i szkoleń m. in. z zakresu nowych technologii, rehabilitacji i psychoedukacji h) wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin i) integracji społecznej j) rozwoju działalności oświatowej i kulturalnej k) przeciwdziałania uzależnieniom, propagowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania czasu l) przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom społecznym ł) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m\) pomocy i wspierania ofiarom wypadków n) wspieranie inicjatyw gospodarczych i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw o) aktywizacja rozwoju ośrodków wiejskich p) propagowanie różnych form uczestnictwa młodych w kształceniu społeczeństwa obywatelskiego r) ochrona praw autorskich i własności intelektualnej s) dialogu pomiędzy kulturami i religiami t) ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: