Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. Działalność charytatywna, b. Promocja i organizacja wolontariatu, c. Świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym, d. Świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, e. Świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym, f. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom biednym, z grup dysfunkcyjnych, niepełnosprawnym i ich opiekunom, g. Promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród osób dysfunkcyjnych, h. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, starszych i dysfunkcyjnych, i. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, j. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, k. Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla osób ubogich, starszych i dysfunkcyjnych, l. Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, m. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, n. Podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi w Polsce oraz poza jej granicami, prowadzącymi działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia, o. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze Statutem Stowarzyszenia, p. Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej.

Dane naszego OPP: