Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest : 1 .Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2 .Działalność charytatywna 3 .Ochrona i promocja zdrowia 4 .Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 5 .Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 6 .Promocja i organizacja wolontariatu, 7 .Działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, 8 .Działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych, 9 .Działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 10 .Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 11 .Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: