Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenie jest: l) niesienie pomocy dzieciom i rodzinom osób uzależnionych; 2 ) zapobieganie zjawiskom patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu; 3 \) stwarzanie atmosfery zaufania do nowoczesnych form terapii i leczenia uzależnień; 4 ) prowadzenie działalności propagandowej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób uzależnionych; 5 \) niesienie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie; 6 \) niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych i innych; 7 ) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym; 8 ) pomoc dzieciom przejawiającym różnorodne formy zaburzeń zachowań; 9 ) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizowanie pozostałych form czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym urodzin i różnych form animacji; 10 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 11 \) ochrona i promocja zdrowia; 12 \) podtrzymywanie, rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki i sportu. 13 ) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000156435
  • e-mail: naszaprzystan@wp.pl
  • Telefon: 523620105
  • Adres: UL. NOAKOWSKIEGO 4/1, 85-804 BYDGOSZCZ