Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Pomoc społeczna , w tym poprzez pomoc rodzicom i osobom w wyrównaniu ich szans społecznych w stosunkach do osób o dobrym statusie materialnym. 2 ) Działalność charytatywna. 3 \) Ochrona i promocja zdrowia. 4 ) Działania na rzecz niepełnosprawnych. 5 ) Promocja i zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 6 ) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 7 ) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 8 ) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 9 \) Kultura, sztuka, ochrona dobór i tradycji 10 ) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na wolnym powietrzu oraz w pomieszczeniach zamkniętych 11 ) Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 12 ) Porządek, bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 13 ) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji 14 ) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 15 \) Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: