Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób poszkodowanych i wykluczonych społecznie, a w szczególności dzieci niepełnosprawnych, w zakresie: 1 . wychowania, edukacji, nauczania oraz uspołecznienia, 2 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 3 . upowszechniania kultury, sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 4 . współdziałania z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem ludzi niepełnoprawnych w kraju i za granicą, 5 . promocji i organizacji wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, 6 . przeciwdziałaniu patologiom społecznym, 7 . sztuki, kultury i tradycji, 8 . integracji organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie: pozyskiwania środków na działalność statutową z różnych źródeł, prowadzenia kursów i szkoleń, realizacji wspólnych programów, promocji swojej działalności w mediach, 9 . pomocy osobom wymagającym rehabilitacji, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innych zdarzeniach losowych, 10 . wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz pomocy osobom bezrobotnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 11 . ochrony i promocji zdrowia.

Dane naszego OPP: