Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1-Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2-Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 3-Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 4-Dążenie do zapewnienia dziecku zaniedbanemu, osieroconemu bądź porzuconemu możliwości wychowywania się w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. 5-Promowanie i rozwijanie rodzinnych form pieczy zastępczej. 6-Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7-Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 8-Ochrona i promocja zdrowia. 9-Działalność charytatywna. 10-Wypoczynek dzieci i młodzieży. 11-Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: