Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz dzieci i dla dobra dzieci. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności, min.: - ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci, - zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej \(instytucjonalnej opieki nad dzieckiem\), - łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji.” Celem Towarzystwa jest: 1 . Ochrona i promowanie praw dziecka. 2 . Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych. 3 . Prowadzenie działalności charytatywnej, a w tym między innymi: organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną, prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów. 4 . Zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną, organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego, współdziałanie z administracją rządową i samorządami w tworzeniu zastępczych środowisk wychowania rodzinnego, głównie w kraju, jak: rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze i adopcyjne, diagnozowanie tych rodzin, organizowanie kształcenia podstawowego i ustawicznego dla rodziców zastępczych, udzielanie pomocy rodzicom zastępczym, prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, tworzenie kół rodziców przybranych. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczych.

Dane naszego OPP: