Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Celem ogólnym Towarzystwa jest pomoc oraz wspomaganie pomyślnego rozwoju osób i grup społecznych zagrożonych różnego rodzaju patologiami społecznymi. 2 .Do celów szczególnych należą: a) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym b\)ochrona i promocja zdrowia c)pomoc społeczna- pomoc dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym organizacja szkoleń i kursów zawodowych. e) działalność charytatywna f) wypoczynek dzieci i młodzieży g) współpraca międzynarodowa z organizacjami i instytucjami o podobnej misji i charakterze działalności h\) promocja i organizacja wolontariatu i)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka j\) pomoc ofiarom przemocy k\) pomoc osobom i rodzinom w stanie kryzysu

Dane naszego OPP: