Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest w szczególności: a\) organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki, b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, c) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu, d) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego 0374 organizacja zawodów, zajęć spor-towych i imprez rekreacyjnych, e) integracja obecnych członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz byłych członków na rzecz wspomagania działalności Stowarzyszenia, f) pomoc finansowa i materialna członkom Stowarzyszenia ich rodzinom oraz byłym człon-kom, g) działalność charytatywna, w tym wyrównywanie różnic społecznych wśród dzieci i mło-dzieży uzdolnionej sportowo, h) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, i) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: