Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej; 2 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3 . Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałanie patologiom społecznym; 4 . Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych; tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinie; 5 . Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 6 . Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność ekologiczną; 7 . Promocja i organizacja wolontariatu; 8 . Działalność szkoleniowa; 9 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 10 . Działalność charytatywna; 11 . Działalność wydawnicza i publicystyczna.

Dane naszego OPP: