Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Towarzystwa jest: 1 ) działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii; 2 ) integracja środowiska geografów; 3 ) podnoszenie społecznego prestiżu geografii i wykorzystania wiedzy geograficznej; 4 ) upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej i obiektywnej wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju i świata; 5 ) krzewienie zastosowań geografii w życiu społeczno-gospodarczym i ochronie środowiska, w tym szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku przyrodniczym oraz rozwoju regionalnym i lokalnym; 6 ) pielęgnowanie i upowszechnianie geografii w tradycji narodowej i regionalnej, świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturowej oraz wychowaniu patriotycznym; 7 ) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków Towarzystwa oraz promocji zatrudnienia geografów; 8 ) wspieranie osiągnięć naukowych, praktycznych i dydaktycznych członków Towarzystwa, w tym w zakresie innowacyjności oraz działalności wspomagającej zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP: