Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej. 2 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 . Pomoc społeczna świadczona osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. 4 . Działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych. 5 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6 . Wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej, krajoznawczej. 7 . Wspieranie działalności stowarzyszeń regionalnych. 8 . Dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych w formie wolontariatu. 9 . Inne działania mające na celu ochronę i poprawę sytuacji członków organizacji i nie zrzeszonych. 10 . Współdziałanie z organami administracji publicznej , instytucjami edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych. 11 . Tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osobom niepełnosprawnym. 12 . Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy. 13 . Organizacja szkoleń.

Dane naszego OPP: