Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przede wszystkim w zakresie: rozbudowy bazy lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, zapewnienia możliwości odbywania specjalistycznych praktyk studenckich, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększenia możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i zagranicą; - promowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w polskich środkach społecznego komunikowania się oraz współpracę z zagranicznymi centrami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - dobroczynność, w szczególności niesienie pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz ofiarom klęsk żywiołowych; - działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym; - wspomaganie i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w szczególności polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności.

Dane naszego OPP: