Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: 1 ) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w razie choroby lub niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 ) zapewnienie zorganizowanej opieki zdrowotnej byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; 3 ) działalność charytatywna; 4 \) ochrona i promocja zdrowia; 5 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach promocji zdrowia; 7 ) edukacja i wychowanie młodzieży zgłaszającej chęć udziału w wolontariacie; 8 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 9 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju; 10 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 11 \) organizacja i promocja wolontariatu; 12 ) działalność wspomagająca finansowo, szkoleniowo, technicznie lub informacyjnie organizację pozarządowe, a w szczególności: a) propagowanie idei opieki paliatywnej wśród społeczeństwa; b) organizowanie i współorganizowanie medycznej oraz duchowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, a także ludźmi ciężko chorymi i znajdującymi się w terminalnej fazie choroby; c) udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych; 13 ) prowadzenie badań naukowo 0374 klinicznych; 14 \) opracowanie programów zdrowotnych.

Dane naszego OPP: