Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI Celem działania Klubu jest: l. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w Klubie oraz w środowisku, 2 . Podejmowanie, działań mających na celu podnoszenie poziomu kultury fizycznej, propagowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, 3 . Organizowanie działalności sportowej i osiąganie w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu oraz godne reprezentowanie środowiska miasta i gminy Ośno Lubuskie. 4 . Organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych. 5 . Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą. 6 . Promowanie utalentowanej sportowo młodzieży, 7 . Kształtowanie postaw pro społecznych dzieci i młodzieży oraz wychowywanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka, 8 . Uczestniczenie w tworzeniu programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży uprawiających dyscypliny sportowe, 9 . Rozpowszechnianie etycznych i moralnych postaw w życiu indywidualnym, społecznym i państwowym 10 . Przeciwdziałanie anormalnym i destrukcyjnym zjawiskom w życiu społecznym jak: narkomania, alkoholizm oraz przestępczość. 11 . Podejmowanie działań mających na celu integrowanie środowisk, instytucji i organizacji odpowiedzialnych i zainteresowanych upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: