Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a\) ochrona i promocja zdrowia, b) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, d) działalność charytatywna i dobroczynna, e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, h) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, i) wypoczynek dzieci i młodzieży, j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, k\) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: