Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .SZERZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI MUZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY; 2 .POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UMOŻLIWIENIE IM NABYWANIA I ROZWIJANIA ICH UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ MUZYCZNYCH ORAZ TANECZNYCH; 3 .ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 4 .SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ORAZ UCZESTNICZENIE W PROCESIE ICH WYCHOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH; 5 .PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ KULTURY MIASTA, REGIONU I KRAJU; 6 .PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ PROMOCJA REGIONU POJEZIERZA SIERAKOWSKO 0374 MIĘDZYCHODZKIEGO W KRAJU I ZAGRANICĄ; 7 .PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UCZESTNICZENIE W EUROPEJSKICH I ŚWIATOWYCH FESTIWALACH ORKIESTR MUZYCZNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI W FESTIWALACH DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH.

Dane naszego OPP: