Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży , szczególnie w postaci wędrowania indywidualnego i grupowego, organizacji rajdów , zlotów,spływów,rejsów oraz kolonii i obozów, kształtowanie postaw społecznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski ,szerzenie kultury turystyki i zapoznanie z walorami wypoczynkowymi i zdrowotnymi wędrowania, propagowanie wśród młodzieży krajoznawstwa oraz włączanie jej do uprawiania różnych form turystyki w tym turystyki kwalifikowanej , stwarzanie możliwości korzystania z imprez rekreacyjnych i krajoznawczych poprzez korzystanie ze schronisk, stanic wodnych i innych obiektów, upowszechnianie dorobku intelektualnego PTTK w szczególności poprzez biblioteki w Warszawie, Krakowie, Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi,regionalne pracownie krajoznawcze oraz muzea PTTK,działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przychody i dziedzictwa kulturowego oraz krzewienie idei zachowań tych wartości dla przyszłych pokoleń, współpracowanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się turystyką.

Dane naszego OPP: