Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworu piersi, jak również, działalność na rzecz osób dotkniętych innymi schorzeniami piersi i innymi chorobami poza onkologicznymi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia tych osób oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. 2 . Pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych osób ; 3 . ochrona i promocja zdrowia ; 4 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ; 5 . przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych; 6 . promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; 7 . promocja i organizacja wolontariatu ; 8 . nauka , edukacja, oświata i wydawnictwo ; 9 . upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku ,sportu, rekreacji i turystyki; 10 . promocja kultury i sztuki ; 11 .działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka ; 12 . przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 13 .działanie na rzecz osób starszych. 14 .działalność na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Dane naszego OPP: