Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach . Cele szczegółowe: organizowanie wodnych służb ratowniczych, współdziałanie z organizacjami administracji samorządowej i innymi podmiotami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się, występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą, wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym, nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania i ratownictwa, nadawanie stopni ratowniczych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

Dane naszego OPP: