Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji określa 0391 8 statutu. Celami tymi są: - inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych oraz niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności: • zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności; - pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem; - wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej; - promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności; - wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności. Cele Fundacji są zgodne z działalnością wymienioną w art. 17 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 (z późniejszymi zmianami) o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności obejmują działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W związku z tym w 2016 roku Fundacja nie była zobowiązana do zapłaty podatku CIT.

Dane naszego OPP: